neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Pla d’acció municipal (PAM) 2019

30/01/2019

 Beneficiaris
Són beneficiaris tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Finalitat
La Diputació de Tarragona vol cooperar i facilitar als municipis i entitats municipals descentralitzades l’execució de les activitats planificades, garantir el seu finançament, prioritzar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió i millorar la simplificació administrativa dels requisits i tràmits a seguir per a l’atorgament de les subvencions.

També es pretén afavorir el finançament i l’execució de les inversions en els municipis amb menys capacitat per obtenir recursos, així com vetllar per garantir l’equilibri territorial

L’objecte de la subvenció es concreta en el programes següents:

Programa d’inversions destinat a:
– Finançar les inversions que es destinin a un bé de titularitat municipal afectat a un servei o ús públic o que es destinin a un servei de titularitat municipal.

Programa de despeses corrents destinat a:

– Finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.

Programa per al sosteniment del lloc de secretaria – intervenció destinat a:
Garantir la provisió reglamentària del lloc als municipis d’escassa capacitat econòmica i de gestió.

Programa d’amortització de préstecs destinat a :
Amortitzar préstecs a llarg termini de manera extraordinària i anticipada.

Activitats subvencionades:

Programa d’inversions

Són subvencionables les inversions que es destinin a:
– un bé de titularitat municipal afectat a un servei o ús públic, – un servei de titularitat municipal.

Aquestes inversions poden ser:
a) Les obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació.
b) Les adquisicions de béns inventariables.

Programa despeses corrents

Són subvencionables:

Les despeses corrents de béns de titularitat municipal que afectin a un servei o a l’ús públic, definides en els conceptes del pressupost de despeses de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos dels ens locals (text consolidat), següents:

CAPÍTOL 2 – Despeses subvencionables Concepte/subconcepte:

20. Arrendaments i cànons
21. Reparació, manteniment i conservació
220. Material d’oficina
221.00. Subministraments d’energia elèctrica
221.02. Gas
221.03. Combustibles i carburants
223. Transports
224. Assegurances
227.00. Treballs fets per empreses en neteja (vials, equipaments, etc.) 227.01. Treballs fets per empreses en seguretat
227.04. Treballs fets per empreses en custòdia, dipòsit i emmagatzematge 227.99. Altres treballs fets per empreses

Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció dels ens locals
Són subvencionables les retribucions del lloc de secretaria-intervenció dels municipis i entitats municipals descentralitzades de fins a 1.000 habitants.

Programa amortització de préstecs

És subvencionable l’amortització extraordinària i anticipada dels préstecs a llarg termini concertats amb entitats bancàries, fixant com a màxim l’import del deute viu a 31/12/2019

Bases específiques reguladores
Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019 aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona de 26/10/2018 i publicades al BOPT de 04/01/2019.

Crèdit pressupostari i import total màxim
Per a actuacions dels Programes d’inversió i d’amortització de préstecs, de la base cinquena. Aplicació pressupostària: 1010-942-76219 del pressupost de l’any 2019.

Quantia total màxima de les subvencions convocades: 6.000.000 euros. Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

Per a actuacions dels Programes de despeses corrents i per al sosteniment del lloc de secretaria – intervenció, de la base cinquena. Aplicació pressupostària: 1010-942- 46219 del pressupost de l’any 2019. Quantia total màxima de les subvencions convocades: 4.000.000 euros. Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

Termini de presentació de sol·licituds
Primera selecció:
Sol·licituds presentades des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT fins el 28 de febrer de 2019.
Termini màxim de resolució i notificació: 31 de maig de 2019

Segona selecció:
Sol·licituds presentades des de l’1 de març fins el 26 d’abril de 2019. Termini màxim de resolució i notificació: 31 de juliol de 2019

Els ens locals han de presentar les sol·licituds per a la totalitat de l’import assignat a la convocatòria dins d’una mateixa selecció (primera o segona selecció).

Selecció addicional :
Sol·licituds presentades des de l’endemà de la data de notificació de la resolució de la segona selecció fins el 12 de setembre de 2019.
Termini màxim de resolució i notificació: 29 de novembre de 2019

 Forma de presentació de les sol·licituds:  La presentació de sol·licituds https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar