neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural

07/02/2019

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als consorcis gestors d’Espais d’Interès Natural de la província de Girona, destinades a executar accions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’acord amb les basesespecífiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de juny de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 125, de 30 de juny de 2017.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les bases reguladores específiques.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 140.000,00 €. 

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de març de 2019.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona [www.ddgi.cat/ subvencions], acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificatvalidat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar