neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per a l’any 2019

18/02/2019

1. Objecte i finalitat

subvencions en règim de concurrència competitiva per a ens locals, persones jurídiques i particulars, dins del programa de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimoni-al, destinades al finançament d’intervencions en béns immobles de valors patrimonial, d’acord amb les bases específiques reguladoresaprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 27 de novembre de2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)núm. 238, del 13 de desembre de 2018.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària.

l’import estimat destinat a la convocatòria és d’1.250.000,00 €. 

3. Termini de presentació de sol·licituds (01/03/2019)

el termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BoPG.

4. Import de les subvencions

se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb unmàxim de 50.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit desti- nat a aquesta convocatòria. 

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables

Es subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades en- tre l’1 de gener de 2019 i el 30 de novembre del mateix any.

6. Termini per justificar les subvencions

El termini de justificació, tal com detallen les bases reguladores enl’apartat 11, és el 30 de novembre de l’any en curs.

7. Termini de resolució i notificació

7.1. Termini de resolució. el termini màxim per resoldre la convo- catòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran en- tendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.7.2. Termini de notificació. La resolució es notificarà de manera indi-vidualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de lallei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar