neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2019

14/03/2019

Primer. Beneficiaris
ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la diputació de Girona.Segon. Objecte i finalitat

l’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvenci-ons en règim de concurrència competitiva per finançar estudis, plans,programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.

Tercer. Bases reguladores

dictamen del Ple de la diputació de Girona, de 22 de gener de 2019, publicat al BoPG número 26, de 6 de febrer de 2019.

Quart. Quantia
l’import total de la convocatòria és de 190.000,00 euros.

Cinquè. termini de presentació de sol·licituds

Del 15 de març de 2019 fins el 15 d’abril de 2019.
Mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació deGirona https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_lo- cals_habitatge_2019

Sisè. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31d’octubre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar