neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament per al consultori local, any 2019

07/02/2019

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer en aquesta convocatòria els ajuntaments de la de- marcació de Girona que disposin de consultori local.

Segon. objecte

l’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions (d’acord amb les bases reguladores publicades al BoP núm. 31 de 13 de fe- brer de 2018) que concedeix l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntamentsde la demarcació de Girona per finançar les despeses d’adquisicióde material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments dels con- sultoris locals

Tercer. Bases reguladores

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 31,de 13 de febrer de 2018.

Quart. Quantia

l’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent mil euros (100.000,00 €).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

el termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria alButlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 26 de febrerde 2019.

Sisè. altres dades

la sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Perpresentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible ala seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar