neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona

07/02/2019

Primer. Beneficiaris

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria: – els ajuntaments
– les entitats sense ànim de lucre que realitzin o tinguin previst rea- litzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que com-pleixin les condicions d’acord amb les bases específiques

Segon. objecte

l’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix l’organisme autònom de Salut i Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments i a entitats senseànim de lucre per al finançament de:

– despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els cen-tres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries.les millores poden orientar-se a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa pública de serveis socials.

– despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris.

Tercer. Bases reguladores

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 98,de 22 de maig de de 2018.

Quart. Quantia

l’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent mil euros (100.000,00 €).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

el termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria alButlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 26 de febrerde 2019.

Sisè. altres dades

la sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de Dipsalut. Perpresentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic disponible ala seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar