neopolis@neopolis.cat

Subvenciones

Desde el observatorio de subvenciones de Neòpolis ponemos a disposición de los entes locales información actualizada diariamente sobre las convocatorias vigentes de subvenciones y ayudas publicadas en el DOGC, BOE, Boletines Provinciales, etc.

Somos especialistas en la redacción de los proyectos vinculados a los trámites de las diferentes convocatorias y en el desarrollo de las actividades concretas que se quieran llevar a cabo en cualquiera de las materias objeto de las subvenciones y ayudas que os damos a conocer. Nuestra experiencia y pericia en este ámbito nos proporciona un valor añadido destacable reconocido por muchas administraciones por las que hemos trabajado. Y es que el porcentaje de éxito que obtiene Neòpolis a la hora de conseguir subvenciones es muy elevado.

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per a l’any 2019

1. Objecte i finalitat subvencions en règim de concurrència competitiva per a ens locals, persones jurídiques i particulars, dins del programa de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimoni-al, destinades al finançament d’intervencions en béns immobles de valors patrimonial, d’acord amb les bases específiques reguladoresaprovades pel Ple de la Diputació en la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments per a l’any 2019

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a aquesta convocatòria els ajuntaments i els orga- nismes que en depenen, així com les entitats municipals descentra- litzades de l’àmbit de les comarques gironines. Segon. Finalitat Subvencionar les produccions editorials d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines. Tercer. Bases reguladores Bases específiques reguladores de subvencions per a publicacionsd’interès […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la creació de públics per a la cultura, per a l’any 2019

1. Definició de l’objecteAquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona per al finançament d’accions de creació de públics per a la cultura.La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria: – els ajuntaments– les entitats sense ànim de lucre que realitzin o tinguin previst rea- litzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que com-pleixin les condicions d’acord amb les bases específiques Segon. objecte l’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a les inversions d’equipament per al consultori local, any 2019

Primer. Beneficiaris Poden concórrer en aquesta convocatòria els ajuntaments de la de- marcació de Girona que disposin de consultori local. Segon. objecte l’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions (d’acord amb les bases reguladores publicades al BoP núm. 31 de 13 de fe- brer de 2018) que concedeix l’organisme autònom de Salut Pública de la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per a l’any 2019

1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i elscentres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per a l’any 2019

Primer. Beneficiaris Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora: Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques quetinguin la consideració de terrenys forestals d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals per a l’any 2019

1. Objecte i finalitatSubvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de ca- lor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural

1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per als consorcis gestors d’Espais d’Interès Natural de la província de Girona, destinades a executar accions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’acord amb les basesespecífiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de juny de […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Pla d’acció municipal (PAM) 2019

 BeneficiarisSón beneficiaris tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. FinalitatLa Diputació de Tarragona vol cooperar i facilitar als municipis i entitats municipals descentralitzades l’execució de les activitats planificades, garantir el seu finançament, prioritzar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió i millorar […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catálogo de servicios del año 2019 del Plan Red de Gobiernos Locales 2016 a 2019

El nuevo Catálogo de servicios 2019  tiene un presupuesto de 58,6 millones de euros e incluye un total de 331 recursos que se ofrecerán a los gobiernos locales de la demarcación durante el próximo año -146 técnicos, 102 económicos y 83 materiales-. Con este Catálogo, la Diputació de Barcelona apuesta por el trabajo transversal de todas […]


© Neopolis 2019

Buscar