neopolis@neopolis.cat

Subvenciones

Desde el observatorio de subvenciones de Neòpolis ponemos a disposición de los entes locales información actualizada diariamente sobre las convocatorias vigentes de subvenciones y ayudas publicadas en el DOGC, BOE, Boletines Provinciales, etc.

Somos especialistas en la redacción de los proyectos vinculados a los trámites de las diferentes convocatorias y en el desarrollo de las actividades concretas que se quieran llevar a cabo en cualquiera de las materias objeto de las subvenciones y ayudas que os damos a conocer. Nuestra experiencia y pericia en este ámbito nos proporciona un valor añadido destacable reconocido por muchas administraciones por las que hemos trabajado. Y es que el porcentaje de éxito que obtiene Neòpolis a la hora de conseguir subvenciones es muy elevado.

NUEVA. DIPUTACIÓN DE LLEIDA: Subvencions als consells comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, per a l’any 2019

1. Beneficiaris. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els Consells Comarcals de la demarcació de Lleida. En el cas que l’entitat que realitzi l’activitat sigui un organisme depenent de l’ens comarcal, l’ajut el sol·licitarà el Consell Comarcal indicant expressament l’organisme que presta el servei. 2. Objecte. Regular la concessió d’ajuts als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Primer. Beneficiaris Els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les soci- etats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àm- bit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catálogo de servicios del año 2019 del Plan Red de Gobiernos Locales 2016 a 2019

El nuevo Catálogo de servicios 2019  tiene un presupuesto de 58,6 millones de euros e incluye un total de 331 recursos que se ofrecerán a los gobiernos locales de la demarcación durante el próximo año -146 técnicos, 102 económicos y 83 materiales-. Con este Catálogo, la Diputació de Barcelona apuesta por el trabajo transversal de todas […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per a l’any 2019

1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i elscentres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores […]


© Neopolis 2019

Buscar