neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions als ens locals del territori de Lleida i entitats que en depenen, per al manteniment del programa de serveis socials Hèstia

19/11/2018

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de Lleida i els seus ens dependents, que siguin usuaris del Servei “Hèstia”i abonin a l’AOC el preu públic fixat

Segon. Objecte
Regular la concessió d’ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als ens locals del Territori i, en el seu cas entitats dependents, per al sosteniment de les despeses originades per la utilització de l’aplicació informàtica de Serveis Socials
“Hèstia”

Tercer. Bases reguladores
Bases específiques per a la concessió de subvencions als ens locals del territori de Lleida i entitats que en depenen, per al manteniment del Programa de Serveis Socials
“Hèstia” aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida de 23 de juny de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 170, d’1 de setembre de 2017 i la correcció d’errades publicada en el BOP núm. 217, de 10 de novembre de 2017; i en la seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/)

Quart. Quantia
La dotació econòmica de la convocatòria és de 58.200,00 euros Aquest import anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2018 041 231 4650000 Conveni consells comarcals, lloguer aplicacions serveis socials. 46.800,00 euros i 2018 041 231 4620000, Conveni ajuntaments, lloguer aplicacions serveis socials, 11.400,00 euros

Cinquè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Sisè. Altres dades
a) Despeses subvencionables. Tindran la condició de despeses subvencionables els preus públics que s’abonin anualment a l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) en concepte de prestació del programa de Serveis socials
“Hèstia” reflectits en el pertinent document subscrit per les parts.

b) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es complimentaran en els models normalitzats que es poden trobar a l’adreça http://www.diputaciolleida.cat, aniran dirigides a la Il·ltma. Sra. Presidenta de la Diputació de Lleida i es presentaran per via telemàtica al Registre General de la Diputació, a través de la plataforma EACAT

c) Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 8 de les Bases específiques.

d) Gestió tècnica i administrativa. L’ordenació i instrucció de les sol·licitud presentades en cada convocatòria, es durà a terme per la Secció d’Acció Territorial de l’Àrea de Planificació i Cooperació Municipal.

L’examen de les sol·licituds, la proposta de concessió i posterior seguiment anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació prevista en l’article 11 de les bases.

Les propostes de subvenció es sotmetran a la consideració de la Comissió Informativa d’Acció Territorial

Finalitzada la instrucció, la Junta de Govern resoldrà la convocatòria mitjançant resolució motivada.

e) Termini de resolució i notificació. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment d’atorgament serà de tres mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

f) Publicació dels acords de concessió de les subvencions. L’acord d’atorgament de les subvencions es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP), a la seu electrònica i a la pàgina web de la Diputació. Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base Nacional de Dades de Subvencions

g) Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables. L’activitat subvencionada s’executarà durant l’any 2018. La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’actuació fins al 30 de juny de 2019 sense possibilitat d’atorgament de pròrroga. Per la justificació de la despesa realitzada s’haurà de presentar la documentació que es determina a l’art. 19 de les bases específiques.

h) La resolució de la convocatòria es definitiva en via administrativa i contra la mateixa s’hi podrà interposar el pertinent recurs, d’acord amb el que preveuen els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca