neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals per a l’any 2019

01/02/2019

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de ca- lor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les basesespecifiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a lainstal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 27 de novembre de 2018 i publicades al BOP número 235 de data 10 de desembre de 2018. Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes de calor municipals, de potències menors oiguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a travésde contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empre- sa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o micro-xarxes de calor municipals, de potències majorsa 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de con- tractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària L’import total destinat a la convocatòria és de 365.000,00 €.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’ende-mà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 30 d’abril de 2019.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo- nible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvenci- ons], acompanyat de la documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, hand’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat enla plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalu- nya.

4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les ba- ses. una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu

4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individu- alitzada, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc- tubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord.

5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con- tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis- tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en eltermini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació.Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en eltermini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.

6. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades apartir de l’1 de gener de 2019 i fins al termini de 16 mesos a partir de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

7. Termini per justificar les subvencions
El termini per presentar el compte justificatiu acompanyat de la do- cumentació que estableix el punt 12è de les bases serà de 16 mesos apartir de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

8. Pagament
Es pagarà una bestreta del 95 % de l’import de la subvenció, com a pagament a justificar, prèvia sol·licitud del beneficiari; el 5% restant es pagarà una vegada hagi estat justificada correctament la despesa.

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Dipu- tació, al tauler electrònic <https://tauler.seu.cat> i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvenci- ons, se’n publicarà l’extracte al BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al-legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagide comportar un canvi en les seves determinacions.”

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar