neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2018

28/05/2018

 Beneficiaris

Els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les soci- etats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àm- bit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.

Objecte i finalitat
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Gi- rona, destinades a l’atorgament d’ajuts econòmics als ajuntaments per fer inversions en habitatges de propietat municipal o cedits des- tinats a polítiques socials d’habitatge.

Bases reguladores 

 

Ple de la Diputació en la sessió de 17 d’abril de 2018 i publicades al BOP núm. 82, de 27 d’abril de 2018.

Quantia
L’import total de la convocatòria és de 300.000,00 euros.

Termini de presentació de sol·licituds:
Del 21 de maig de 2018 fins el 6 de juliol de 2018.
Mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/inversió_habi- tatge_2018

Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 d’abril de 2019.

Girona, 18 de maig de 2018

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca