neopolis@neopolis.cat

Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans de Tarragona: Subvencions per a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals dels ajuntaments mancomunats

16/10/2017

 

Beneficiaris:
Els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal, “Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans”

Objecte.
Fomentar l’increment de la fracció orgànica de la brossa que es lliura a les plantes de tractament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i en conseqüència reduir la quantitat de residus que es porten en l’actualitat, a la Incineradora propietat de la Mancomunitat, segons acord de la Junta de la Mancomunitat.

Bases reguladores.
Anunci d’aprovació definitiva de les bases reguladores, de 26 de març de 2014, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 77 de 2 d’abril de 2014.
Anunci sobre la aprovació definitiva de la modificació del mòdul D de les bases de la concessió de subvencions per a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals dels municipis mancomunats, de data 3 d’octubre de 2014 publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6735 de 24 d’octubre de 2014.

Quantia.
La dotació màxima serà de 100.000 euros del pressupost de 2017.

Termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per a participar en les diferents convocatòries estaran obertes durant tot l’exercici econòmic. 

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca