neopolis@neopolis.cat

Servei d’Ocupació de Catalunya: Subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local

18/06/2017

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2017 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya següents:

Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL).

Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 (DOGC núm. 6683, d’11.8.2014), modificada per l’Ordre EMO/287/2014, de 25 de setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014).
Aplicació pressupostària i import convocat

3.1 L’import destinat a la concessió de les subvencions per aquesta convocatòria és de 11.921.304,00 euros, amb càrrec al pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2017, amb la distribució per programes i partides següent:

Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica: 900.000,00 euros, amb càrrec a les partides D/460000124/331D/0000, D/461000124/331D/0000 i D/469000124/331D/0000.

Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local: 8.500.000,00 euros, amb càrrec a les partides D/460000125/331D/0000, D/461000125/331D/0000 i D/469000125/331D/0000.

Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques: 2.521.304,00 euros, amb càrrec a les partides D/460000126/331D/0000, D/461000126/331D/0000 i D/469000126/331D/0000.

3.2 La distribució del pressupost per als programes de suport al desenvolupament local és orientativa i, per tant, podrà haver-hi flexibilitat per al traspàs de fons entre els diferents programes, condicionat a la tipologia de les actuacions efectivament sol·licitades.

3.3 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució del/de la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

3.4 Les subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local, estan finançades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

3.5 L’atorgament de les subvencions resta sotmès a les restriccions pressupostàries que es puguin produir per tal de no vulnerar els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.6 D’acord amb l’establert als articles 12, 13 f), 14 a) i als apartats primer i novè de l’article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a les subvencions previstes en aquesta Resolució no els és aplicable el Reglament (UE) núm.1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que ni la naturalesa ni la finalitat dels projectes subvencionats a les entitats locals beneficiàries es pot considerar activitat econòmica en el mercat.

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria, per a cadascun dels programes de suport al desenvolupament local, les entitats previstes a la base 2 de l’annex de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, i que compleixin els requisits establerts a la base 3 de l’annex de la mateixa Ordre.

Termini i presentació de sol·licituds

5.1 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 12 de setembre de 2017 inclòs.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a la pròrroga i la contractació de nous AODL anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 31 de juliol de 2017 inclòs.

5.3 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 12 de setembre de 2017 inclòs.

5.4 Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 9 de l’annex de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost.
Documentació a presentar amb la sol·licitud

La documentació específica que ha d’acompanyar les sol·licituds de subvenció dels programes de suport al desenvolupament local, es troba establerta a les bases 36, 60 i 73 de l’annex de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, i consta als apartats corresponents dels formularis de sol·licitud.
Criteris de valoració

Els criteris de valoració per a cadascun dels programes de suport al desenvolupament local, així com la seva ponderació, es troben establerts a les bases 33, 56 i 69 de l’annex de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost.

Procediment de concessió

8.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, llevat de les subvencions corresponents a la pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local, que es fa en règim de concessió directa, d’acord amb l’article 2.1.l) del Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel que es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l’ocupació i de la formació professional ocupacional.

8.2 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les subvencions, l’òrgan competent per dictar la resolució i el mitjà de notificació es troben regulats a les bases 11 i 13 de l’annex de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost.

8.3 Contra les resolucions que es dictin a l’empara d’aquesta convocatòria, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la secretari/ària general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’establert al Capítol II del Títol V de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.4 En cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat per l’entitat, en la resolució d’atorgament es detallarà l’import concedit ajustat a cada programa o acció que es concedeixi.
Termini màxim per resoldre 

Excepcionalment, i per aquesta convocatòria, es preveu un termini màxim per resoldre les sol·licituds presentades i notificar aquestes resolucions de tres mesos comptadors des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes




© Neopolis 2017

Cerca