neopolis@neopolis.cat

Servei d’ocupació de Catalunya: Subvencions destinades al programa de projectes innovadors I experimentals

15/06/2017

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2017 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes innovadors i experimentals.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015 (DOGC núm. 6975, de 14.10.2015).

Aplicació pressupostària i import convocat

3.1 L’import destinat a la concessió de les subvencions previstes per aquesta convocatòria és de 2.500.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/460000122/331D/0000, D/461000122/331D/0000 i D/469000122/331D/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2017.

3.2 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució del/de la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

3.3 Les subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals, estan finançades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

3.4 L’atorgament de les subvencions resta sotmès a les restriccions pressupostàries que es puguin produir per tal de no vulnerar els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.5 D’acord amb l’establert als articles 12, 13 f), 14 a) i als apartats primer i novè de l’article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a les subvencions previstes en aquesta Resolució no els és aplicable el Reglament (UE) núm.1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que ni la naturalesa ni la finalitat dels projectes subvencionats a les entitats locals beneficiàries es pot considerar activitat econòmica en el mercat.

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, i que compleixin els requisits establerts a la base 3 de l’annex 1 de la mateixa Ordre.

Termini i presentació de sol·licituds

5.1 El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 25 de setembre de 2017 inclòs.

5.2 Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 9.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

Documentació a presentar amb la sol·licitud

La documentació específica que ha d’acompanyar les sol·licituds de subvenció es troba establerta a la base 9.7 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, i consta a l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració per al Programa de projectes innovadors i experimentals, així com la seva ponderació, es troben establerts a la base 12 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

Procediment de concessió

8.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

8.2 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les subvencions, l’òrgan competent per dictar la resolució i el mitjà de notificació es troben regulats a les bases 11 i 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

8.3 Contra les resolucions que es dictin a l’empara d’aquesta convocatòria, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la secretari/ària general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’establert al Capítol II del Títol V de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.4 En cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat per l’entitat, en la resolució d’atorgament es detallarà l’import concedit ajustat a cada projecte o activitat que es concedeixi.

Termini màxim per resoldre

Excepcionalment, el termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de la convocatòria.

 

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca