neopolis@neopolis.cat

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL: Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l’any 2018

19/04/2018

1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts per a l’any 2018 en les línies següents:

1. Subvencions per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals. 2. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional.
3. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional.
4. Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional.

5. Subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.

6. Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

7. Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.

8. Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

9. Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

10. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

11. Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten en l’annex de l’Acord de 6 de febrer de 2017 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017). Aquestes bases han estat modificades pels Acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018);

b) Les bases específiques que consten a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 23 de març de 2018, publicat mitjançant la Resolució CLT/605/2018, de 26 de març (DOGC núm. 7591, de 4.04.2018).

c) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 5.570.000,00 euros, que es financen amb càrrec al pressupost prorrogat de l’OSIC per a l’exercici 2018. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

 

4 Els períodes per presentar les sol·licituds són els següents:
a) Del 17 d’abril al 2 de maig de 2018 per a les línies de subvenció següents:
1. Subvencions per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals. 2. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional.
3. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional.
4. Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional.
b) Del 8 al 23 de maig de 2018 per a les línies de subvenció següents:

 

1. Subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.

2. Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.

3. Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

4. Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

c) Del 29 de maig al 13 de juny de 2018 per a les línies de subvenció següents:

1. Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

2. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

3. Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca