neopolis@neopolis.cat

NOVA. OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL: Subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic durant el període 2018-2019

06/09/2018

1 Obrir la cinquena convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a obres de restauració i conservació d’equipaments culturals durant el període 2018-2019.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l’annex de l’Acord del 6 de febrer del 2017 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017). Aquestes bases han estat modificades pels acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018).

b) L’apartat 9 de l’annex de l’Acord del 19 de febrer del 2018 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, publicat mitjançant la Resolució CLT/266/2018, de 19 de febrer (DOGC núm. 7565, de 23.2.2018), modificat per l’Acord del 27 de juliol del 2018 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/1866/2018, de 27 de juliol (DOGC núm. 7678, de 3.8.2018).

c) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de la convocatòria és d’1.812.069,15 euros, distribuïts entre les anualitats següents: un import màxim d’1.449.655,83 euros, amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2018, i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7810001 i 7495D/7820001; i un import màxim de 362.413,83 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2019 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7810001 i 7495D/7820001.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d’alguna de les dues partides pressupostàries, l’import corresponent es podrà aplicar a la dotació de l’altra partida pressupostària en funció de les sol·licituds admeses.

L’import de l’anualitat 2018 procedeix dels cabals relictes d’herències intestades que atorga la Junta d’Herències, d’acord amb l’article 13 del Decret 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions administratives i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya.

 El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 26 de setembre del 2018.

—5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, a través del portal Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.

A través del portal Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a la plataforma esmentada, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca