neopolis@neopolis.cat

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA: Subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

16/07/2018

Article 1

Objecte

Fer pública la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per instal·lar d’estacions d’accés públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019), línia d’actuació que preveu la base 1.a) de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (DOGC núm. 7277, de 30.12.2016).

Article 2
Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta Resolució, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre (DOGC núm. 7277, de 30.12.2016), esmentada a l’article precedent.

Article 3
Aplicació pressupostària, import i quantia màxima dels ajuts

3.1 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions que preveu aquesta Resolució és de 864.750,00 euros del pressupost de l’Institut Català d’Energia per a l’any 2018.

Aquesta convocatòria es finança a càrrec de les partides D/760.0001/6310 (440.000,00 euros) i D/764.0001/6310 (424.750,00 euros) del pressupost de l’Institut Català d’Energia de l’any 2018.

La distribució inicial d’imports de les partides pressupostàries esmentades es podrà modificar segons les sol·licituds presentades.

3.2 Els ajuts previstos en aquesta Resolució tenen la consideració d’ajuts de minimis d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una quantitat superior a les que estableix el Reglament general d’exempció per categories o per una decisió de la Comissió.

3.3 La quantia de la subvenció es determinarà basant-se en el cost de les despeses subvencionables, i serà el 100% d’aquestes.

L’import màxim de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria es fixa en 40.000,00 euros per a les despeses subvencionables per estació de recàrrega ràpida amb un sistema de pagament integrat en l’operativa de recàrrega del vehicle, i amb la incorporació prèvia del sistema al visor de dades obertes a temps real i a l’Aliança de municipis per la interoperabilitat en estacions de recàrrega de vehicle elèctric a Catalunya, ambdós sistemes gestionats i coordinats per l’Institut Català d’Energia.

Article 4 Beneficiaris/àries

Poden ser entitats beneficiaris/àries de la subvenció de la línia d’actuació indicada a l’article 1 d’aquesta Resolució les corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals.

Per corporacions locals, a efectes d’aquesta convocatòria, s’entenen els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats municipals descentralitzades (EMD).

Per ens dependents de corporacions locals, a efectes d’aquesta convocatòria, s’entenen qualsevol persona jurídica amb participació majoritària d’un ens local de Catalunya, tret que la seva forma jurídica sigui un consorci.

Article 5
Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de les sol·licituds per a les línies d’ajuts EdRRA, estacions d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques, comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza el dia 20 de setembre de 2018.

5.2 La presentació de les sol·licituds ha de ser telemàtica i amb certificat digital, d’acord amb la base 6.2 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (DOGC núm. 7277, de 30.12.2016).

5.3 El formulari de sol·licitud està a disposició dels sol·licitants a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web http://www.eacat.cat.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició dels sol·licitants a l’extranet esmentada.

Els possibles beneficiaris/àries han de presentar les seves sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (DOGC núm. 7277, de 30.12.2016), per mitjà de l’EACAT.

Article 6

 

Termini d’execució

El termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció dins la línia EdRRA és de set mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, segons estableix la base 5.1 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre (DOGC núm. 7277, de 30.12.2016), abans esmentada.

Article 7
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar els estableixen les bases 9 i 12 de l’annex 1 de la citada Resolució EMC/2973/2016.

Article 8 Justificació

Cal atenir-se al que estableix la base 17 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (DOGC núm. 7277, de 30.12.2016).

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de deu dies hàbils a comptar des de la finalització del període d’execució de les actuacions.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Igualment, es pot interposar recurs contenciós administratiu segons l’article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.1998), davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca