neopolis@neopolis.cat

NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D’OCUPACIÓ: Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, any 2018

06/08/2018

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2018 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Article 2
Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (DOGC núm. 7672, de 26 de juliol).

Article 3
Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

Article 4
Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària estan recollits en la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol. El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

Article 5
Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L’import destinat a la concessió de les subvencions per a aquesta convocatòria és de 31.000.000,00 d’euros, amb càrrec a les partides D/460000143/331F/0000, D/461000143/331F/0000, D/469000143/331F/0000, D/460000143/331D/0000, D/461000143/331D/0000 i D/469000143/331D/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2018.

5.2 L’import destinat a les beques per a les persones participants en les cases d’oficis, regulades a la base 5.4 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, és de 500.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/480001843/331F/0000 per a l’exercici 2019, i resta condicionat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 i a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

5.3 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

5.4 Les subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris estan finançades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

5.5 L’atorgament de les subvencions resta sotmès a les restriccions pressupostàries que es puguin produir per tal de no vulnerar els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.6 D’acord amb l’establert als articles 12, 13 f), 14 a) i als apartats primer i novè de l’article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a les subvencions previstes en aquesta Resolució no els és aplicable el Reglament (UE) núm.1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que ni la naturalesa ni la finalitat dels projectes subvencionats a les entitats locals beneficiàries es pot considerar activitat econòmica en el mercat.

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 5 d’octubre de 2018 inclòs.

6.4 Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca