neopolis@neopolis.cat

NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, any 2018

06/08/2018

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2018 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya següents:

Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL).

Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol de 2018).

 


Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria, per a cadascun dels Programes de suport al desenvolupament local, les entitats previstes a la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.


Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol. El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció. 

 

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 25 de setembre de 2018 inclòs.

6.2 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a la contractació i pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 25 de setembre de 2018 inclòs.

6.3 El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 28 de setembre de 2018 inclòs.

6.4 Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca