neopolis@neopolis.cat

NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT: Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme

06/08/2018

Objecte

Fer pública la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix l’Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (DOGC núm. 7375, de 23.5.2017).

Aplicació pressupostària i import de la convocatòria

3.1 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 4.600.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU1503D/760000100/6510 AIUTURISME del pressupost de la Direcció General de Turisme, desglossats de la manera següent:

Any 2018, 2.300.000,00 euros del pressupost de l’any 2017 (prorrogat per a 2018) 0,00 euros per a l’any 2019Any 2020, 2.300.000,00 euros de la partida esmentada al punt 3.1 anterior, o equivalent.

3.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la conseller/a del Departament d’Empresa i Coneixement.

3.3 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Import de les subvencions i quantia màxima dels ajuts

El pressupost dels projectes d’inversió presentats ha de ser com a mínim de 350.000,00 euros, IVA inclòs, de despesa subvencionable. La quantia de la subvenció atorgada serà, com a màxim, del 50% de l’import total, IVA inclòs, de l’actuació subvencionable, i no pot ser superior a 400.000,00 euros, IVA inclòs.

Beneficiaris/àries

Poden ser beneficiaris/àries dels ajuts els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis de Catalunya, d’acord amb la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (DOGC núm. 7375, de 23.5.2017).

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 d’agost de 2018, inclusivament.

Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, abans esmentada.

Termini d’execució

L’execució del projecte objecte de subvenció pot haver-se iniciat un any abans de la publicació d’aquesta Resolució, i haurà de finalitzar el 30 de setembre de 2020. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca