neopolis@neopolis.cat

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), any 2018

06/08/2018

1. Obrir la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos, respectivament, en els termes establerts en el Programa operatiu.

2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (DOGC núm. 7640, de 12 de juny de 2018) i l’Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

3. Les subvencions que preveu aquesta Resolució són finançades pel fons FEDER de la Unió Europea assignats al PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 20 M€, i la seva concessió s’imputa amb càrrec als fons FEDER de la Unió Europea assignats al PO FEDER de Catalunya 2014-2020, que representen el 50% de la despesa subvencionable, d’acord amb la base 6 de l’Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l’Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol. La resta, anirà a càrrec dels ens locals o consorcis que executin el projecte.

L’import específic que es preveu per a cadascuna de les línies de subvenció és el següent:
– OE 4.5.1: Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana: 17 M€.

– OE 6.3.2: Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic: 3 M€.

No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats.

En cas que l’import total de les sol·licituds rebudes que compleixin els requisits per a una de les línies de subvenció superi l’import màxim subvencionable i en l’altra línia no s’assoleixi la dotació econòmica prevista en aquesta convocatòria, l’òrgan competent podrà derivar l’import que consideri pertinent d’una línia de subvenció a l’altra.

4. L’aportació màxima de subvenció per a cada actuació no podrà superar cap dels límits següents, sens perjudici de l’aportació màxima per beneficiari establerta en l’apartat 5:

a) Un import de 750.000 € per actuació.

b) Un import de 200.000 € per quilòmetre de l’actuació, excepte en els casos d’actuacions de nova estructura o ampliació d’una estructura existent, en els quals l’import serà de 600 €/m2 de via ciclista.

Els imports màxims establerts als punts a) i b) relatius a l’aportació per actuació i per quilòmetre d’actuació podran augmentar-se excepcionalment en un 50% en cas d’actuacions que es desenvolupin almenys en un

20% del traçat en llocs amb condicions orogràfiques adverses1, que quedin degudament justificades en la documentació que acompanya la sol·licitud.

5. L’aportació màxima de subvenció per a cada beneficiari, incloent totes les actuacions i línies en què es concedeixi la subvenció, serà de 750.000 € per ajuntament, 2.000.000 € per consell comarcal i 4.000.000 € per diputació, sens perjudici de l’aportació màxima establerta en l’apartat 4. L’aportació màxima per a actuacions sol·licitades per un consorci s’inclou en l’aportació màxima prevista per a l’administració pública d’adscripció del consorci en aplicació dels criteris previstos en la normativa reguladora del règim jurídic del sector públic.

En cas que la suma d’actuacions en què es concedeixi la subvenció superi aquesta aportació màxima, es reduirà la intensitat de l’ajut mitjançant una reducció proporcional de l’import concedit a cada actuació.

En cas que l’import total de les subvencions atorgades no assoleixi la dotació econòmica prevista en aquesta convocatòria, l’òrgan competent podrà acordar l’increment dels límits indicats en aquest apartat fins a un 50%, sense que se superi en cap cas la dotació econòmica màxima prevista a l’apartat 3.

6. No podran participar en aquesta convocatòria aquelles actuacions valorades en menys de 250.000 € de despesa subvencionable, sent per tant de 125.000 € la quantia mínima a sol·licitar pels ens locals o consorcis per accedir a qualsevol de les línies de subvenció.

7. La concessió, a les operacions seleccionades, del cofinançament previst en la present convocatòria queda condicionada a la concessió efectiva del finançament del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de finançament d’aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l’Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

8. El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 4 mesos des de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca