neopolis@neopolis.cat

NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: Selecció d’operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya, i la concessió de subvencions del FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6

04/09/2018

Article 1

Obrir la convocatòria pública per presentar les sol·licituds d’operacions susceptibles de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7658, de 6 de juliol de 2018).

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%. Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i han d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2021, només per a les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l’operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s’hauran d’aprovar mitjançant resolució de l’òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.

Article 2

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7658, de 6 de juliol de 2018).

Article 3

De conformitat amb el que disposa la base 2 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, poden sol·licitar aquest cofinançament les entitats locals de Catalunya següents:

– Diputacions
– Consells Comarcals

– Ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants (d’acord amb les dades que consten en el padró municipal d’habitants a 31 de desembre de 2016). Per a operacions turístiques incloses en l’eix prioritari 6, es considerarà també la població superior a 20.000 habitants d’acord amb l’indicador de població ETCA a 31 de desembre de 2016 (definit en l’annex II, glossari de convocatòria, de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol).

Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants no poden presentar més d’una sol·licitud per eix prioritari.

Queda exclòs d’aquesta convocatòria l’Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l’estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d’organisme intermedi, tal com disposa la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Atès el conveni entre el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per executar operacions en l’objectiu específic 6.3.2, els ens locals que formen part de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació de projectes en l’OE 6.3.2.

Article 4

La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 37.276.236,12 euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els imports per objectius específics (OE) que es podran concedir són els següents: OE 4.1.2: 4.000.000 euros
OE 4.3.1: 4.123.018,56 euros
OE 6.3.1: 15.153.217,56 euros

OE 6.3.2: 14.000.000 euros

No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats, excepte en el cas que el crèdit disponible en qualsevol dels OE no s’esgoti i sigui transferit a un altre OE.

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva, finançats amb el FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc del Programa operatiu.

La concessió a les operacions seleccionades del cofinançament previst en la present convocatòria queda condicionada a la concessió efectiva del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de finançament d’aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l’Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

Article 5

5.1 El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 5 de setembre de 2018 i finalitza el 5 de desembre de 2018.

5.2 Les sol·licituds i els tràmits associats al procediment de concessió s’efectuen a través de l’aplicació SIFECAT1420 disponible a la plataforma de l’extranet de les administracions públiques catalanes, EACAT (http://www.eacat.cat), sens perjudici del que estableixen l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud de la subvenció s’ha d’acompanyar de la documentació detallada en la base 11 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca