neopolis@neopolis.cat

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA: Ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals

08/11/2017

 

 

—1 Obrir la convocatòria dels ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l’any 2018.

 

La concessió dels ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

—2 El pagament dels ajuts que estableix aquesta convocatòria fins a l’import màxim de 1.600.000 euros es farà amb càrrec a la partida pressupostària D/460000100 o equivalent dels pressupostos de l’any 2018 de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya que es doti amb la transferència dels fons de formació contínua realitzada per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP).

Atès que es tracta d’una convocatòria de despesa anticipada, aquest pagament resta condicionat a l’efectivitat de l’ingrés finalista dels fons de l’INAP a la Tresoreria de la Generalitat i de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

—3 La tramitació d’aquests ajuts es realitzarà d’acord amb les bases reguladores que consten en l’annex 1 de la Resolució GAH/2720/2016, de 25 de novembre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals (DOGC núm. 7259, d’1.12.2016).

—4 Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans electrònics a través del portal FEDAP (https://fedap- catalunya.inap.es), de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) i de la pàgina web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (http://www.gencat.cat/eapc/formacioambitlocal). L’accés a través del portal FEDAP requereix que la persona sol·licitant hi estigui prèviament registrada.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya posa a disposició dels promotors una adreça de correu electrònic, fonsformaciolocal.eapc@gencat.cat, per resoldre les qüestions o els dubtes que es plantegin, amb la identificació prèvia de la persona sol·licitant.

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza al cap de 30 dies naturals. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca