neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking, 2018

26/04/2018

Primer.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Segon.- Finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking.
Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Tarragona vol promoure accions d’iniciativa pública per al foment i la dinamització d’espais de coworking, temporals o permanents, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Tercer.- Activitats subvencionables:

 • –  Activitatssubvencionables

  • –  Activitats de dinamització dels espais de coworking que ja existeixen.

  • –  Activitats d’impuls a la creació de nous espais de coworking, temporals o permanents.

 • –  Despesessubvencionables

  • –  Contractació de serveis externs per la realització d’activitats formatives o qualsevol altra actuació que tingui per objectiu la dinamització i/o impuls dels espais coworking.

  • –  Lloguer d’espais.

  • –  Despeses de personal.

  • –  Despeses de material, exceptuant les indicades en els apartats posteriors.

 • –  Activitats no subvencionables

  • –  Activitats que tinguin caràcter únicament lúdic o festiu.

  • –  Activitats de caràcter cultural (concursos, premis, jornades culturals, festes populars i d’altres similars).

  •  

 • Despeses no subvencionables

  • –  Despeses gastronòmiques; dinars, begudes, aperitius

  • –  Despeses de funcionament: telèfon, aigua, llum i altres subministraments

  • –  Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys.

Quart.- Crèdit pressupostari i quantia total màxima
Aplicació pressupostària 8040/433/46200 (Programa de subvencions per al foment del coworking) La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 60.000 €.

Cinquè.- Import a concedir:
La quantia de la subvenció és la que resulta de la valoració i ponderació de les peticions d’acord amb els criteris de valoració establerts en la convocatòria, i de la distribució de la consignació pressupostària de l’aplicació pressupostària corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible, tenint en compte que es fixa un import màxim de subvenció de 6.000€ per beneficiari.
Si el total d’import que resulti d’aplicar els criteris anteriors supera l’import establert en la convocatòria, les diferents subvencions a concedir a cada beneficiari s’han de reduir de manera proporcional respecte al total fins arribar al límit de la convocatòria.

Sisè.- Termini de presentació de sol·licituds:
Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí de la Província de Tarragona fins al 31 de maig de 2018.

Setè.- Forma de presentació de les sol·licituds:
Electrònicament mitjançant model normalitzat disponible a https://seuelectronica.dipta.cat 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca