neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

29/06/2018

Primer. Beneficiaris

Són beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 10.000 habitants i els consells comarcals.

Segon. Finalitat
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb la finalitat de finançar inversions en obres i serveis de titularitat municipal o l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal, i els supòsits regulats a l’apartat següent.

Tercer. Activitats subvencionades
Són subvencionables els interessos dels préstecs concertats amb la finalitat de finançar inversions en obres i serveis de titularitat municipal o l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal, i els supòsits següents:

 1. a)  Préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i les entitats bancàries

  amb condicions financeres preferencials fins l’any 2011.

 2. b)  Préstecs destinats a inversions garantits amb subvencions del PUOSC.

 3. c)  Préstecs per al pagament de proveïdors (per a inversions reals, capítol VI), derivats de mecanismes especials de

  finançament a entitats locals.

 4. d)  Préstecs per a absorbir els creditors pendents d’aplicar a pressupost d’inversions (compte 413), no inclosos a

  l’apartat c).

 5. e)  Préstecs per a absorbir el romanent de tresoreria negatiu provinent de despeses d’inversió.

Quart. Bases específiques reguladores
Bases específiques reguladores de les subvencions per a interessos de préstecs del SAM, publicades al BOP de Tarragona núm. 112, del 12 de juny de 2017.

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia total màxima
1010-942-46202-01 Programa subvenció interessos. Import màxim: 250.000,00 €

Sisè. Import a concedir
La Diputació de Tarragona subvenciona el 100 % dels interessos acreditats corresponents a l’anualitat de la convocatòria, amb un import màxim de 7.000 € per cada préstec sol·licitat.

Setè. Termini de presentació de sol·licituds
S’inicia el dia següent al de la publicació al BOPT i finalitza el 19 d’octubre de 2018. Termini màxim de resolució i notificació: 28 de desembre de 2018.

Vuitè. Forma de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es fa electrònicament a l’adreça següent: https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca