neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

29/06/2018

  Primer.- Beneficiaris

 1. 1.1 Poden sol·licitar els ajuts de l’apartat A de la base quarta, els consells comarcals, els municipis i les EMD de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb una població no superior a 10.000 habitants.
  1.2 Poden sol·licitar els ajuts dels apartats B i C de la base quarta els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 8.000 habitants.

  Segon.- Finalitat
  Regular la concessió de subvencions destinades a finançar aquelles actuacions que responen a necessitats excepcionals, urgents i necessàries per garantir la prestació dels serveis municipals.

  Tercer.- Activitats subvencionades:

  1. A)  Assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgents.

  2. B)  Despeses de reparació o d’inversió excepcional i urgents, que siguin necessàries per garantir la prestació dels

   serveis de titularitat municipal i/o la restitució de les vies públiques afectades, a causa de danys produïts per alteracions climatològiques, catàstrofes naturals o robatoris. També es poden subvencionar les despeses de transport d’aigua per al consum humà. 

  3.  
 2. C) Despeses de reparació o d’inversió excepcionals i urgents, que siguin necessàries per garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal següents:

  – enllumenat públic

  – cementiri
  – abastament d’aigua potable i clavegueram
  – accés a nuclis de població, pavimentació de vies i parcs públics – instal·lacions esportives municipals
  – equipaments de titularitat municipal

  Quart.- Bases específiques reguladores

  Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de caràcter excepcional publicades al BOP de Tarragona núm. 112 de 12 de juny de 2017.

  Cinquè.- Crèdit pressupostari i quantia total màxima

 3. 1010-942-46201-01 Programa ajudes excepcionals:

 4. Apartats A, B i C: import màxim 600.000,00 €

 5. 1010-942-76200-01 Ajuts excepcionals bens d’inversió: Apartats B i C: import màxim 600.000,00 €

  Sisè.- Import a concedir
  La quantia de la subvenció resulta de l’aplicació dels percentatges i límits que s’indiquen:

  • –  El 95% del pressupost elegible amb una quantia màxima de 6.000 € per a cada actuació, per les subvencions de l’apartat A)

 6. –  El 95% del pressupost elegible amb una quantia màxima de 30.000 € per a cada actuació, per les subvencions de l’apartat B) i C)

  Setè: Termini de presentació de sol·licituds
  Termini de presentació de sol·licituds: s’inicia al dia següent de la publicació de la convocatòria al BOPT fins el 30 de setembre de 2018.
  Termini màxim de resolució i notificació: 29 de desembre de 2018.

  Vuitè: Forma de presentació de sol·licituds
  Electrònicament a l’adreça: https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online 

 7. MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca