neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

17/07/2017

 

 1. Beneficiaris
  1.1 Poden sol·licitar els ajuts de l’apartat A de la base quarta, els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb una població no superior a 10.000 habitants; també els consells comarcals.
  1.2 Poden sol·licitar els ajuts dels apartats B i C de la base quarta, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 8.000 habitants.

 2. Finalitat

  Regular la concessió de subvencions destinades a finançar aquelles actuacions que responen a necessitats excepcionals, urgents i necessàries per a garantir la prestació dels serveis municipals.

  Activitats subvencionades
  A) Assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgent.
  B) Despeses de reparació o d’inversió excepcionals i urgents, que siguin necessàries per a garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal i/o la restitució de les vies públiques afectades a causa de danys produïts per alteracions climatològiques, catàstrofes naturals o robatoris. També es poden subvencionar les despeses de transport d’aigua per al consum humà.
  C) Despeses de reparació o d’inversió excepcionals i urgents, que siguin necessàries per a garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal següents:
  – enllumenat públic
  – cementiri
  – abastament d’aigua potable i clavegueram
  – accés a nuclis de població, pavimentació de vies i parcs públics
  – instal·lacions esportives municipals
  – equipaments de titularitat municipal 

 3. Bases específiques reguladores
  Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de caràcter excepcional publicades al BOP de Tarragona núm.112 de 12 de juny de 2017.

  Crèdit pressupostari i quantia total màxima 1010-942-46201-01 Programa ajudes excepcionals: Apartats A, B i C: import màxim 600.000,00 € 1010-942-76200-01 Ajuts excepcionals béns d’inversió: Apartats B i C: import màxim 600.000,00 €

  Termini de presentació de sol·licituds: S’inicia el dia següent de la publicació de la convocatòria al BOPT i fins el 30 de setembre de 2017. Termini màxim de resolució i notificació: 31 de desembre de 2017

   

  MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca