neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2016-2017

01/04/2018

Beneficiaris

Tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre titulars de centres de primer cicle d’educació infantil ubicats a escoles rurals.

Finalitat
Regular els ajuts pel funcionament dels cursos de primer cicle d’educació infantil ubicats a escoles rurals.

Activitats subvencionades
Es podran finançar amb càrrec als ajuts regulats en les bases, les despeses de funcionament dels centres educatius de primer cicle infantil dins el calendari del curs escolar. Cursos ubicats a escoles rurals.

Bases específiques reguladores
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Crèdit pressupostari i quantia total màxima 1010-323-46200-01 del pressupost 2018 de 125.000 €

Import a concedir
Les quantitats a percebre pels beneficiaris serà el resultat d’aplicar els criteris de la base cinquena i en tot cas, com a màxim, el mòdul de 875€ per cada alumne.
En el supòsits que les sol·licituds rebudes superin el crèdit de la partida pressupostària, s’haurà de procedir al prorratejar les subvencions fins al màxim del crèdit de la partida.

Termini de presentació de sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds: des de l’endemà de la publicació de la convocatòria del BOP de Tarragona i fins el 27 d’abril de 2018.
Termini màxim de resolució i notificació és de 6 mesos des de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Forma de presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds es fa electrònicament a l’adreça: https://seuelctronica.dipta.cat/tramits-online

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca