neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica, PEXI 2018

01/04/2018

 Beneficiaris

Són beneficiaris els municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins 20.000 habitants de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Finalitat
La finalitat és subvencionar als ens locals, en règim de concurrència competitiva, les inversions destinades a qualsevol dels programes següents:
– Programa específic d’obres per a l’abastament i distribució d’aigua potable i per al sanejament: depuradores,clavegueram i pluvials.

– Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica. 

 

Bases específiques reguladores
Bases reguladores del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’anualitat 2018 aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona de 27/10/2017 i publicades al BOPT núm. 3 de 04/01/2018.

Crèdit pressupostari i import total màxim
Aplicació pressupostària 1010-942-76204 del pressupost de l’any 2018, amb un crèdit de 3.000.000 €. 

 

Termini de presentació de sol·licituds
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT, fins el 30 d’abril de 2018.

Forma de presentació de les sol·licituds
La presentació de sol·licituds es fa electrònicament a l’adreça: https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online/ 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca