neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a restauració o remodelació de patrimoni cultural, anualitat 2018

11/06/2018

 

Beneficiaris

Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida.

Objecte

La concessió de subvencions per a la restauració i remodelació de béns mobles i immobles del patrimoni cultural de les terres de Lleida.

Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions a la restauració i remodelació del patrimoni cultural, publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en el web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Règim d’atorgament Concurrència competitiva.

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L’import total de la convocatòria és de 475.000,00 euros. L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un mínim del cost de l’actuació de 10.000 euros (IVA exclòs). S’estableix un límit mínim de 5.000 euros i un màxim de 50.000 euros, de subvenció.

Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca