neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a publicacions d’interès local o comarcal, any 2018

01/06/2018

Beneficiaris

Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també, els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes; i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura. Els editors professionals, sempre que la publicació en qüestió estigui clarament relacionada amb les comarques de Lleida.

Objecte

La concessió de subvencions per a originals de publicacions d’interès local i comarcal, en format llibre o suport electrònic, tant en llengua catalana, com occitana.

Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions publicacions d’interès local i comarcal de les terres de Lleida, publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en la web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L’import total de la convocatòria és de 90.000,00 euros. L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada ajut de 8.000 euros.

Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca