neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a projectes culturals, any 2018

01/06/2018

 Beneficiaris

Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes. Les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura.

Objecte
La concessió de subvencions per a la realització de projectes i activitats culturals.

Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions per a projectes culturals, publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en la web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L’import total de la convocatòria és de 200.000,00 euros. L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada ajut de 8.000 euros.

Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca