neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a equipaments culturals (béns immobles), any 2018

01/06/2018

 Beneficiaris

Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida.

Objecte

La concessió de subvencions per a obres destinades a equipaments culturals del territori de les comarques de Lleida.

Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions equipaments culturals (béns immobles), publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en la web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L’import total de la convocatòria és de 170.000,00 euros. L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un import mínim del cost de l’actuació de 10.000 eros (IVA exclòs). S’estableix un límit mínim de 5.000 euros i un màxim de 30.000 euros, de subvenció.

Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca