neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a conservatoris i escoles de música, any 2018

01/06/2018

 Beneficiaris

Els ajuntaments de la demarcació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Objecte

La concessió de subvencions per als centres que imparteixen ensenyaments musicals, ja siguin conservatoris, escoles de música o aules associades autoritzades.

Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions a conservatoris i escoles de música, publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en la web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L’import total de la convocatòria és de 60.000,00 euros. L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada ajut de 6.000 euros.

Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca