neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a biblioteques i sales de lectura, any 2018

01/06/2018

Beneficiaris

Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.

Objecte
La concessió de subvencions per a biblioteques i/o sales de lectura de les comarques de Lleida.

Bases reguladores

Bases específiques per a la concessió de subvencions a biblioteques i sales de lectura, publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en la web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L’import total de la convocatòria és de 75.000,00 euros. L’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada subvenció de 5.000 euros.

Termini presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca