neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida, signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

26/04/2018

Objecte

L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:

– Ajuntaments de la demarcació de Lleida que estiguin adherits al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, tinguin el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) i vulguin renovar el seu compromís amb el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i la Energia, que comporta la redacció del PAESC.

– Ajuntaments de la demarcació de Lleida que vulguin adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i la Energia. En el moment de presentació de la sol·licitud caldrà haver notificat l’adhesió a la Unió Europea.

Característiques i compatibilitat de les subvencions 

 1. Les subvencions s’atorgaran per resolució de la Presidència del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, per ordre de prelació corresponent a la data de presentació fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’article 8 d’aquestes bases.

2. Aquests ajuts seran compatibles amb altres ajuts i subvencions atorgades per altres administracions públiques, nacionals o internacionals, sempre i quan el total d’ajuts rebuts no superi el cost final del projecte. Seran incompatibles amb altres ajuts de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms per a la mateixa actuació.

3. L’import de les subvencions es determinarà en funció de la població de l’ajuntament sol·licitant.

 4. En cap cas, la subvenció superarà el 50% del cost total de l’actuació.

 Finançament
1. El Patronat habilitarà partida suficient al pressupost de l’any 2018 per atendre les sol·licituds presentades.

Aquesta quantitat es podrà augmentar per una o varies resolucions de la Presidència del Patronat d’acord amb les disponibilitats pressupostàries durant l’exercici 2018 amb càrrec a la partida corresponent.

2. Malgrat els possibles augments que de la convocatòria es puguin portar a terme, es considerarà esgotat el pressupost quan es registri la darrera sol·licitud d’ajut que totalitzi l’import indicat en l’apartat anterior. Malgrat això es podran continuar presentant sol·licituds amb posterioritat a aquest moment, que seran ateses per rigorós ordre de presentació, condicionades a la tramitació de l’augment de la dotació pressupostària o a que es produeixin, desestimacions de sol·licituds, renúncies o revocacions de les subvencions concedides.

Despeses subvencionables
Podran ser objecte de subvenció l’activitat següent:

– La redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), del municipi sol·licitant, segons els criteris fixats per l’Oficina del Pacte dels Alcaldes, d’acord amb el model proposat per la Diputació de Lleida.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria les despeses de funcionament ordinari de l’entitat, no podent-se imputar despeses del personal propi que col·labori o participi en les activitats subvencionables.

 Nombre de sol·licituds per peticionari
Cada peticionari només podrà presentar una sol·licitud a aquesta línia d’ajuts.

Terminis de presentació i vigència de la convocatòria

Les subvencions es podran sol·licitar des l’endemà de la seva publicació al BOP i fins el 15 de novembre de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca