neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions del catàleg de l’oferta cultural, any 2018

07/06/2018

Beneficiaris: Els ajuntaments de les comarques de Lleida, els seus organismes autònoms i les entitats municipals descentralitzades (EMD).

Objecte: La concessió de subvencions per a la programació d`activitats culturals com és ara concerts, representacions teatrals, festes populars, etc. realitzades per grups i artistes inclosos al Catàleg de Programació de l’oferta cultural de l’IEI i que es pot consultar a la pàgina web: http://www.fpiei.cat.

Bases reguladores: Bases específiques per a la concessió de subvencions pel Catàleg de programació de l’oferta cultural, publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en el web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (www.fpiei.cat).

 Règim d’atorgament: Simple concurrència.

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions: L’import total de la convocatòria és de 133.000,00 euros.

 

Termini presentació sol·licituds:

D’acord amb l’article 4 de les Bases, s’utilitzarà el sistema de convocatòria oberta en dos processos de selecció: 

 

1. Primer procés de selecció:
a) Import màxim a atorgar: 60.000 euros

b) Termini de presentació de sol·licituds: des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) fins al 15 de juny de 2018.

c) Àmbit temporal: les actuacions executades entre l’1 d’octubre de 2017 fins al 31 de maig de 2018.

2. Segon procés de selecció:
a) Import màxim a atorgar: 73.000 euros.

b) Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 d’octubre de 2018 fins al 15 d’octubre de 2018.

c) Àmbit temporal: les actuacions executades entre l’1 d’octubre de 2017 fins al 30 de setembre de 2018.

Altres dades

Despeses subvencionables. Qualsevol de les activitats o actuacions culturals incloses dins el Catàleg de l’oferta cultural de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. No es subvencionen les despeses de quilometratge i/o desplaçament.

Nombre de sol·licituds. Els municipis es podran presentar a diferents processos selectius fins arribar al màxim d’import de subvenció establert a l’article 6.

Forma i lloc de presentació de sol·licituds. La sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d’un formulari, adreçat a l`Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i de l’Institut d`Estudis Ilerdencs, amb el model que es troba a l’adreça d’internet (http://www.fpiei.cat), el qual haurà de ser emplenat utilitzant l’aplicació informàtica. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca