neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2018

27/07/2018

Primer. Beneficiaris

Els ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida que tinguin piscines de titularitat municipal. En cas que sigui un organisme depenent d’un ajuntament qui realitzi l’activitat, l’ajut el sol·licitarà l’organisme municipal que executarà l’actuació.

Segon. Objecte
Regular la concessió de subvencions de la Diputació de Lleida als Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d’estiu.

Tercer. Règim d’atorgament: Concurrència competitiva.

Quart. Normativa reguladora
Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida de 20 d’abril de 2018 i publicades al BOP núm. 116, de 15 de juny de 2018, i en la web de la Diputació (www.diputaciolleida.cat).

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions
La dotació econòmica per import de 1.200.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 20180 049 311 4620001 Ajuts a ajuntaments per al servei de salvament i socorrisme.

Les quantitats màximes a percebre per les entitats locals beneficiàries estan determinats a l’article 6 de les Bases específiques.

Sisè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca