neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions a entitats locals per a la realització d’activitats firals

01/06/2018

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, els consells comarcals i les EMD’s del territori de Lleida.

S’exceptuen de la condició de beneficiari en aquesta convocatòria, els ajuntaments de Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, La Seu d’Urgell, Tremp i el Consell Comarcal del Solsonès, que s’acullen a una línia especial de col·laboració creada per la pluralitat i la importància dels certàmens firals que tenen lloc en aquestes localitats.

Objecte
Regular la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida i els seus ens dependents, per a la realització d’activitats firals.

Bases reguladores
Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida, per a la realització d’activitats firals aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida de 16 de març de 2012 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 61, de 3 de maig de 2012, i en la web de la Diputació (www.diputaciolleida.cat)

Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

La dotació econòmica de la convocatòria és de 200.000,00 euros.

 

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca