neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals, anualitat 2018

27/07/2018

Primer. Beneficiaris

Els ajuntaments i EMD’s del territori de Lleida. També podran ser beneficiaris els ens supramunicipals que gestionin consultoris mèdics per delegació dels ajuntaments.

Segon. Objecte
Regular la concessió de subvencions de la Diputació de Lleida als ajuntaments i EMD’s del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar el funcionament i l’administració dels consultoris mèdics locals.

Tercer. Règim d’atorgament :Concurrència competitiva.

Quart. Normativa reguladora
Bases específiques per a la concessió d’ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida de 20 d’abril de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 116 de 15 juny de 2018, i en la web de la Diputació (http://www.diputaciolleida.cat/basesconsultoris).

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions
La dotació econòmica de la convocatòria és d’ 1.812.000,00. Les quantitats màximes a percebre per les entitats locals beneficiàries es regularan pels següents paràmetres:

A) Per ajuntaments o EMD’s fins a 1.000 habitants:
– 9.500,00 euros fixes per ajuntament o EMD.
– + 500,00 euros per cada consultori legalitzat dins del seu àmbit local.

B) Ajuntaments o EMD’s de més de 1.000 habitants:
– 9.500,00 euros fixes per ajuntament o EMD.
– + 500,00 euros per cada consultori legalitzat dins del seu àmbit local. – + 7,00 euros per habitant, a partir de 1000 habitants.

Amb un màxim per ajuntament o EMD de 30.000,00 euros.

Sisè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca