neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a les llars d’infants municipals

20/08/2018

Primer. Beneficiaris

Ens locals de la província de Girona titulars de centres educatius de primer cicle d’educació infantil, autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i els que tinguin im- plantat el primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals mi- tjançant la signatura del corresponent conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Objecte

Subvencions destinades al finançament de les despeses de funcio- nament del curs 2017-2018.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 d’abril 2017 i publicades al BOP número 115, de 16 de juny de 2017.

Quart. Quantia

L’import total de la convocatòria és de 5.500.000,00 €, dels quals 2.850.710,91 €‘ es finançaran amb càrrec de l’aplicació pressupos- tària 400/9420/46200 de l’exercici de 2018, i 2.649.289,09 €‘, amb cà- rrec al pressupost de l’exercici de 2019.

La forma de determinació de l’import de les subvencions s’estableix al punt 5è de les bases específiques reguladores.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 5 d’octubre de 2018.

Sisè. Altres dades

La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de subvenció.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca