neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona

19/02/2018

 Objecte i finalitat

Regular, d’acord amb les bases especifiques aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut, meritades durant l’any 2018.

Les actuacions de vigilància, salvament i socorrisme garanteixen la seguretat dels usuaris de les platges. Es considerarà una platja segura aquella que disposi d’uns serveis de vigilància i salvament, juntament amb les infraestructures i els recursos hu- mans necessaris per dur a terme aquestes tasques. Així, per dur a terme de forma correcta aquestes actuacions i atès l’interès general a preservar cal donar el suport necessari als ajuntaments de les poblacions del litoral gironí.

És en aquest marc que Dipsalut preveu, entre d’altres actuacions, col·laborar econòmicament amb els municipis del litoral de Girona per disposar d’unes platges segures, amb els serveis de vigilància, salvament i socorrisme i les infraestructures necessàries.
La millor opció per tal de donar suport a aquestes actuacions i afavorir els interessos dels ajuntaments del litoral de Girona és establir una línia de subvencions.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de gener de 2018 i el 15 d’octubre de 2018.

Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any. 

 Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de sis-cents mil euros (600.000,00 €). 

 Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments del litoral gironí adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 25 d’abril de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca