neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

03/01/2018

 Objecte i finalitat

subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE destinades al finançament d’accions i projectes de promoció econòmica, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió que va tenir lloc el dia 21 de novembre de 2017 i que s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 229, de data 30 de novembre de 2017.

Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 277.000,00 € 

 

Termini de presentació de sol·licituds (13/02/2018)
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG. aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest mateix termini.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica, amb signatura electrònica i un certificat validat en la plataforma PsIs del Consorci d’administració Oberta de Catalunya.

Import de les subvencions
se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi obtingut, amb un màxim de 9.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del pressupost elegible. 

 

Àmbit temporal de les accions subvencionables:
se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.

Termini de resolució, notificació i justificació
Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis mesos a comptar de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.

Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.

Termini de justificació
La justificació d’haver realitzat l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.

 Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la notificació.

Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la Diputació, i l’extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.” 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca