neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per elaborar documents de planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE – DES DE NEÒPOLIS SOM ESPECIALISTES EN REALITZAR AQUEST TIPUS DE PLANIFICACIONS ESTRATÈGIQUES –

03/01/2018

 Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per elaborar documents de planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE, anualitat 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 19 de desembre de 2017, ha aprovat la con- vocatòria de subvencions, el text de la qual es transcriu íntegre a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions per a l’elaboració de documents de planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XsLPE, anualitat 2018

1. Objecte i finalitat

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’elaboració de documents de planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XsLPE, anualitat 2018, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 21 de novembre de 2017 publicades al But- lletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 229 de 30 de novembre de 2017.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2018 és de 100.000€ i va amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

220 4300 46209 ajuts a ajuntaments Diagnosis i Estudis Prom.Econò- mica 50.000,00
220 4300 46302 ajuts a mancomunitats Diagnosis i Estudis Prom. Econòmica 10.000,00

220 4300 46503 ajuts a consells comarcals Diagnosis i Estudis Prom. Econòmi 30.000,00
220 4300 46704 ajuts a consorcis Diagnosis i Estudis Prom.Econò- mica 10.000,00

 La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

3. Termini de presentació de sol·licituds (06/02/2018)
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari norma- litzat dins el termini de 25 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputa- ció de Girona dins d’aquest mateix termini.

Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EaCaT.

4. Import de les subvencions
se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 15.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 75% del pressupost elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables:
se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de nov- embre de 2017 i fins al 31 d’octubre de 2018.

6. Termini per justificar les subvencions
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.

7. Termini de resolució i notificació
7.1 Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7.2 Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els bene- ficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públi- ques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat des- estimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.

 8. règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con- tra aquesta es pot interposar un recurs contenciós administratiu da- vant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. Alter- nativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de re- posició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

9. Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic de la Dipu- tació i en el lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de sub- vencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”

 

MÉS INFORMACIÓ

DES DE NEÒPOLIS SOM ESPECIALISTES EN REALITZAR AQUEST TIPUS DE PLANIFICACIONS ESTRATÈGIQUES

Contacte

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca