neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

12/02/2018

Beneficiaris

Poden concorre a la convocatòria de les subvencions els ajunta- ments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona.

Finalitat
Cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convoca- tòries finançades per la Unió Europea.

Bases reguladores
Aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 24 de gener de 2017, publicades en el BOP de Girona , núm. 21, 31 de gener de 2017.

 Import
Les subvencions atorgades no podran excedir de 5.000,00 € ni del 80% del cost de l’actuació subvencionada.

Termini de presentació de sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l’en- demà de la publicació de la convocatòria fins al 30 de setembre de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca