neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines per a l’any 2018

12/02/2018

 

Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les persones físiques o jurídiques, públiques o pri- vades que siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus), amb un pressupost anual de fins a 5.000.000 €, i que estiguin formalment adherits a la Xarxa mitjançant la declaració unilateral del museu del conveni marc.

No poden optar a aquestes subvencions els museus dels quals sigui titular o gestora l’Administració general de l’Estat o la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol- licitants han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Objecte
Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines – anualitat 2018

Bases reguladores
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironi- nes, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 21 de 30 de gener de 2018.

Quantia
L’import inicial estimat destinat a la convocatòria és de 270.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 500/3330/46200 i 500/3330/48000 del pressupost de la Diputació de Girona de l’exer- cici 2018.

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addi- cional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior, a conseqüència de la incorporació de la subvenció directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) a la Diputació de Girona.

En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la con- cessió de subvencions d’aquesta convocatòria en cap cas no pot al- terar-ne la resolució inicial.

Termini de presentació de les sol·licituds (12/03/2018)
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model nor- malitzat, disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi. cat), acompanyat de la documentació que preveu l’article 5 de les bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca