neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

30/01/2018

Beneficiaris

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de suport, acreditant de forma objectiva l’evidèn- cia del risc sobre el qual es vol actuar, i hagin obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de dipsalut autoritzant la sol·licitud d’aquesta subvenció.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix l’organisme Autònom de Salut Pública de la diputació de Girona, en endavant dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les actuacions en relació amb les competèn- cies que la normativa atribueix els ajuntaments en matèria de pro- tecció de la salut pública.

Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 31, de 14 de febrer del 2017.

Quantia
l’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos- cents seixanta mil euros (260.000,00 €).
les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els percentatges màxims d’aplicació establerts en aquest punt, el pressupost presentat en la sol·licitud i la dotació establerta en la convocatòria, i es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en un màxim de vint mil euros (20.000,00 €). en qualsevol cas, l’import de la resolució anirà condicionat al crèdit existent a la convocatòria fins a esgotar-la.

Termini de presentació de sol·licituds
el termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’ende- mà de la publicació de la convocatòria i el seu extracte al Butlletí Ofi- cial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 2 d’octubre de 2018.

Altres dades
la sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic. cal omplir el model normalitzat mitjançant la seu electrònica o bé el web corporatiu de dipsalut. Per presentar la sol·licitud cal om- plir el formulari específic disponible a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat).

les sol·licituds han d’estar signades pel representant legal de l’ajun- tament.

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza a dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el be- neficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Se- guretat Social d’acord amb l?article 22.4 del reglament de subven- cions (rd 887/2006). Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca