neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

01/02/2018

 Beneficiaris

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de suport, acreditant de forma objectiva l’evidèn- cia del risc sobre el qual es vol actuar, i hagin obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de dipsalut autoritzant la sol·licitud d’aquesta subvenció.

Objecte

Finançar les actuacions en relació amb les competèn- cies que la normativa atribueix els ajuntaments en matèria de pro- tecció de la salut pública.

Bases reguladores
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 31, de 14 de febrer del 2017.

Quantia
l’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos- cents seixanta mil euros (260.000,00 €).
les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els percentatges màxims d’aplicació establerts en aquest punt, el pressupost presentat en la sol·licitud i la dotació establerta en la convocatòria, i es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en un màxim de vint mil euros (20.000,00 €). en qualsevol cas, l’import de la resolució anirà condicionat al crèdit existent a la convocatòria fins a esgotar-la.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i el seu extracte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 2 d’octubre de 2018.

Altres dades
La sol·licitud s’ha de tramitar necessàriament per registre electrònic. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca