neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona, any 2018

21/05/2018

 1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finança- ment de la programació estable professional dels equipaments escè- nics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona. En cas de disposar de més d’un equipament escènic i musical local multi- funcional en un mateix municipi, cada municipi només ho podrà sol·licitar per un únic equipament.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import inicial estimat destinat a la convocatòria és de 15.000,00 €. 

 3. Termini de presentació de sol·licituds (13/06/2018)

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG. Les sol- licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponi- ble al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documenta- ció que preveu l’article 7 de les bases reguladores.

 Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat va- lidat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

– Ajuntaments/ens públics: EACAT

Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran la programació professional estable, l’estratègia de comunicació, els programes educatius i l’IVA suportat (si el bene- ficiari no pot reduir-lo) que siguin objecte de facturació entre l’1 de novembre del 2017 i fins el 31 d’octubre de 2018.

4. Termini de resolució i notificació

4.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

4.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els be- neficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc- tubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

5. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con- tra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós adminis- tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. Al- ternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca