neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments per a l’any 2018

05/03/2018

Beneficiaris

Poden concórrer a aquesta convocatòria els ajuntaments i els orga- nismes que en depenen, així com les entitats municipals descentra- litzades de l’àmbit de les comarques gironines.

Finalitat
Subvencionar les produccions editorials d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines.

Bases reguladores
Bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Di- putació de Girona el dia 19 de desembre de 2017 i publicades al BOP de Girona núm. 8, d’11 de gener de 2018. 

 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions començarà l’endemà de la publicació de la convocatò- ria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 30 d’abril de 2018.

Forma de presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, a través de l’EACAT, i han d’estar signades electrònicament mitjançant un cer- tificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca