neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social

30/01/2018

 Objecte i finalitat

Regular, d’acord amb les bases especifiques aprovades pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió ordinària 2017/05, el 4 d’abril de 2017 i publicades en el BOP de Girona número 74, de 18 d’abril de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments i els seus ens dependents per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona.

Dipsalut, a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida impulsa i desenvolupa estratègies i dispo- sitius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i iniciatives que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social.

Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut centrada en les capacitats de les persones i de les societats d’utilitzar recursos per a generar salut, permetent-los avançar cap a un estat òptim de benestar.

És en el marc del suport i assessorament d’actius en salut que Dipsalut vol, entre d’altres actuacions, donar suport econòmic a favor dels ajuntaments que fan un esforç per a col·lectius vulnerables a la demarcació de Girona per tal que puguin dur a terme els projectes d’acció social.

Per tal de donar suport a aquestes actuacions d’acció social, Dipsalut estableix una línia de suport econòmic en règim concur- rència competitiva per tal que els ajuntaments de la demarcació de Girona hi presentin els seus projectes.
Concretament, es tindran en compte les actuacions que desenvolupen projectes en els següents àmbits:

– Activitats inclusives adreçades a persones i/o col·lectius en situació d’exclusió
– Accions comunitàries que lluiten contra la pobresa i defensen drets fonamentals
– Foment de la inserció sociolaboral de persones usuàries de serveis socials d’atenció especialitzada.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 de juliol de 2018. 

 Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, els ajuntaments de la demarcació de Girona i els seus ens dependents.

En tots els casos l’activitat ha de ser realitzada en l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.

Es concedirà únicament una subvenció per entitat i any.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convo- catòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 28 de febrer de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca