neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 2018

03/01/2018

 

Objecte i finalitat
subvencions en règim de concurrència competitiva per a associa- cions, federacions o altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants dels municipis de la demarca- ció, destinades al finançament d’actuacions de promoció i dinamit- zació del comerç local, d’acord amb les bases específiques regulado- res aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de novembre de 2017 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 229, de data 30 de novembre de 2017.

 Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2018 és de 50.500,00 €, que van amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 220/4300/48006 “ajuts entitats no lucratives- Campanya Comerç proximitat”

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

Termini de presentació de sol·licituds (30/01/2018)
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari norma- litzat dins el termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG. aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest mateix termini.

 

Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi obtingut, amb un màxim de 2.500,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percen- tatge màxim a atorgar serà del 60 % del pressupost elegible.

Àmbit temporal de les accions subvencionables:
se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de nov- embre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.

6. Termini de resolució, notificació i justificació
Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i noti- ficar-la, és de sis mesos a comptar de la data d’acabament del termi- ni de presentació de les sol·licituds.
En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.

Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els bene- ficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públi- ques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat des- estimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.

Termini de justificació
La justificació d’haver realitzat l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca