neopolis@neopolis.cat

Diputació de Girona: Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana

18/06/2017

Beneficiaris
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Objecte
Subvencions destinades a finançar les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana.

Bases reguladores
Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 16 de maig de 2017 i publicades al BOP número 100, de 25 de maig de 2017.

Quantia
L’import total destinat a la convocatòria és de 75.000,00 €.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional, com a màxim del mateix import, derivada de l’aprovació d’una modificació pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de juny al 31 de juliol de 2017.

Altres dades
Se subvencionen despeses realitzades durant l’any en el qual es demani la subvenció i fins a la data límit per justificar-les.

El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 31 d’octubre de 2018.

Girona, 9 de juny de 2017

 

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca