neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana

20/03/2018

Son especialistes en el disseny, la dinamització i l’execució de processos participatius. Parlem?

Contacte

Beneficiaris

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Objecte

Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i execu- tar les polítiques de foment de la participació ciutadana

Bases reguladores

Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 de febrer de 2018 i publicades al BOPG número 40, de 26 de febrer de 2018. 

Quantia

L’import total destinat a la convocatòria és de 93.000,00 €. El crèdit pressupostari va amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404 9240 46200 del pressupost de 2018.

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de sub- venció o d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crè- dit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim del mateix import, derivada de l’aprovació d’una modificació pres- supostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condiciona- da a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèvia- ment a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 15 de març de 2018 fins el 30 d’abril de 2018, mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona

http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/participaciociu- tadana_2018

Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca