neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la creació de públics per a la cultura

08/02/2018

 Descripció de la convocatòria

resolució de 30 de gener de 2018, de la Junta de Govern, per la qual es convoquen les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura.

Beneficiaris
Poden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions els destinataris que es detallen, en funció de la modalitat a la qual es presentin:

Línies 1.1, 2.1 i 3. ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines.

Línies 1.2, 2.2 i 3. Persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el finançament d’accions de creació de públics per a la cultura en l’anualitat 2018, amb la garantia que puguin accedir a aquestes prestacions serveis i activitats que complementin o supleixin les prestacions atribuïdes a la competència local i que no siguin ja objecte d’unes bases i una convocatòria específiques de la mateixa Diputació de Girona.

Bases reguladores
Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2017/593), aprovades pel Ple en data de 24 de gener de 2017 i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de gener de 2017.

Quantia
L’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 300.00,00 €.

Termini de presentació de les sol·licituds

 El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions, començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 23 de març de 2018.

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca